• Duurzame oplossingen
  • Direct klaar voor gebruik
  • +25 jaar ervaring
  • +80.000 trappen
9.6/10
Uit 4707 beoordelingen
Showroom
Showroom
TV
UPSTAIRS & VTWONEN

Upstairs is bekend van vtwonen, hét wooninspiratie programma in Nederland en België.

Contact
HEB JE VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN?

Laat het ons weten! Wij zijn iedere werkdag te bereiken van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur (op vrijdag zijn wij bereikbaar tot 16.30 uur).

Over ons
EEN TRAP VOOR HET LEVEN

Je trap is vaak de ‘first impression’ en dus het warme welkom van je huis. Kies daarom voor een duurzame, kwalitatieve traprenovatie.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt die dezelfde betekenis hebben in het enkel- en meervoud:
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in contact treedt met Upstairs over de producten en diensten van Upstairs en eventueel een Overeenkomst met Upstairs aangaat;
Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Upstairs en de Klant, waaronder begrepen door de Klant ondertekende opdrachtbevestigingen;
Upstairs: Escada B.V. t.h.o.d.n. Upstairs Traprenovatie, gevestigd aan de Risseweg 24, 6004 RM Weert, KvK-nummer 17238114, BTW-nummer NL8202.04.067. B01., telefoonnummer 0900-872 77 36, e-mailadres info@upstairs.com;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Upstairs.

Artikel 2 – De toepasselijkheid van deze Voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten, alsmede alle overeenkomsten en (rechts)gevolgen die daaruit voortvloeien.
2.2 Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht. Upstairs en de Klant zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Upstairs zijn geldig gedurende 18 dagen na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2 Upstairs kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.
3.3 Upstairs baseert alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten op basis van de door de Klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Upstairs gedane opmetingen. Zijn er omstandigheden die de uitvoering van een Overeenkomst kunnen beïnvloeden, dan dient de Klant Upstairs daar direct over te informeren.
3.4 Door ondertekening van een Overeenkomst bevestigt de Klant voldoende te zijn ingelicht over het onderwerp van de Overeenkomst.
3.5 Indien de Klant een offerte niet accepteert mag Upstairs de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen bij de Klant, mits de kosten vooraf kenbaar zijn gemaakt.
3.6 Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in een Overeenkomst vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

Artikel 4 – Prijzen en betalingscondities

4.1 Upstairs is gerechtigd om bij het aangaan van een Overeenkomst een voorschot te vragen van maximaal 50% van de totale prijs. Het restantbedrag dient volledig te worden voldaan vóór of uiterlijk bij op- of aflevering door middel van tijdige bijschrijving van het bedrag op de rekening van Upstairs dan wel middels door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
4.2 Tenzij anders door Upstairs aangegeven, dienen facturen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Tevens is de Klant indien betaling na aanmaning uitblijft, conform de wettelijke regelgeving, wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
4.3 Eventuele prijsverhogingen en/of maatregelen na een aanbieding, offerte of totstandkoming van een Overeenkomst als gevolg van btw-verhogingen en/of andere  wettelijke regelingen kunnen door Upstairs worden doorberekend.
4.4 De Klant kan geen aanspraak maken op prijsvermindering als gevolg van (kortings)acties na het sluiten van een Overeenkomst.
4.5 De Klant is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 5 – Uitvoering en levering

5.1 Upstairs voert alle Overeenkomsten met zorg uit overeenkomstig hetgeen van haar mag worden verwacht op basis van de Overeenkomst. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij Upstairs een concreet resultaat heeft toegezegd en dit resultaat voldoende concreet is omschreven in de aanbieding, offerte of Overeenkomst.
5.2 De levertijd wordt altijd in overleg met de Klant bepaald. Deze levertijd is vast, tenzij is aangegeven dat het een vermoedelijke levertijd is. Indien de levertijd door omstandigheden niet door Upstairs wordt gehaald, dan dient de Klant Upstairs in de gelegenheid te stellen alsnog te leveren binnen een redelijke termijn, met een maximum van 45 werkdagen.
5.3 Voorafgaand aan de geplande leveringsdatum bevestigt Upstairs de Klant wanneer de levering zal plaatsvinden. De Klant is gehouden de levering op het aangegeven tijdstip te aanvaarden.
5.4 De Klant dient eventuele beschadigingen en/of tekortkomingen ter zake de door Upstairs geleverde producten te vermelden op het opleveringsrapport. Indien bij de aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient de Klant dit op het opleveringsrapport te noteren. Door ondertekening van het opleveringsrapport geeft de Klant aan de producten c.q. diensten in goede staat te hebben ontvangen conform de Overeenkomst.

Artikel 6 – Medewerking van de Klant

6.1 Voor een goede uitvoering van een Overeenkomst is medewerking van de Klant noodzakelijk. De Klant dient in ieder geval a) ervoor zorg te dragen dat Upstairs de werkzaamheden tijdig en goed kan uitvoeren, b) zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, waar elektriciteit, verwarming, stromend water, verlichting en voldoende ventilatie aanwezig is, c) ervoor zorg te dragen dat is voldaan aan alle (bouw)voorschriften en eventuele vergunningen zijn verkregen en d) tijdig mededeling te doen van bijzondere omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op de door Upstairs te verrichten werkzaamheden.
6.2 Indien de Klant niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden heeft voldaan, dient hij alle redelijke kosten en door Upstairs geleden schade te vergoeden. Eventueel door de Klant zelf geleden directe schade en kosten komen voor zijn eigen rekening.
6.3 De Klant draagt zelf het risico voor schade veroorzaakt door a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, b) onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen, c) gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht en d) gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7 – Meerwerk

7.1 Indien de Klant aanvullende werkzaamheden of producten verlangt die niet in een Overeenkomst zijn opgenomen, dan worden de kosten hiervoor aanvullend in rekening gebracht. Upstairs zal de Klant voorafgaand schriftelijk dan wel per e-mail in kennis stellen van de aanvullende kosten.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van de producten blijft volledig bij Upstairs totdat de Klant de overeengekomen prijs (te vermeerderen met eventuele kosten) volledig heeft voldaan. De Klant is niet gerechtigd onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de producten is overgegaan op de Klant.

Artikel 9 – Herroeping

9.1 In geval van verkoop buiten de verkoopruimte is de Klant gerechtigd binnen 14 dagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van Overeenkomst, zonder opgave van redenen en zonder kosten zijn aankoop te herroepen, op voorwaarde dat hij Upstairs hiervan via het modelformulier voor herroeping dan wel op andere ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte heeft gesteld van de beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste toepassing van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
9.2 Indien de Klant een Overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door Upstairs geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Upstairs op de hoogte is gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, van Upstairs terug. Upstairs betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Annulering

10.1 Indien de Klant na het aangaan van een Overeenkomst deze wenst te annuleren, kan de Klant daartoe een verzoek indienen bij Upstairs. Indien Upstairs instemt met de annulering, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan Upstairs van 30% van de overeengekomen prijs. Vanaf het moment dat Upstairs conform artikel 5.3 van deze Voorwaarden de levering nogmaals heeft bevestigd, is de Klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan Upstairs.
10.2 In geval van tijdige herroeping als bedoeld in artikel 9 van deze Voorwaarden, is de Klant geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

11.1 Upstairs staat er voor in dat de diensten en/of producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De klant dient er rekening mee te houden dat er zich kleurafwijkingen kunnen voordoen.
11.2 De klant dient de gebruiksvoorschriften zoals deze door Upstairs worden verstrekt te allen tijde in acht te nemen. Indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die producten het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de producten door de Klant, dan wel herstelwerkzaamheden door derden, kan dit ertoe leiden dat Upstairs niet tot (kosteloos) herstel over hoeft te gaan en/of eventueel door Upstairs gegeven garantie komt te vervallen.
11.3 De door Upstairs verleende garantie bovenop de wettelijke garantie van de Klant is gespecificeerd in de door Upstairs uitgegeven garantiecertificaten. Het in deze Voorwaarden en voornoemde certificaten bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 12 – Klachten

12.1 Indien de Klant een klacht heeft over de producten en/of diensten van Upstairs, dan dient de Klant deze volledig en duidelijk bij voorkeur schriftelijk of per e-mail bij Upstairs te melden.
12.2 Alle klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na de ontdekking daarvan, dan wel het moment waarop de klachten redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, aan Upstairs te worden medegedeeld. Bij gebreke daarvan kan Upstairs daaraan de gevolgen verbinden die haar toekomen op grond van de wet, zoals het verval van recht op (kosteloos) herstel of vervanging.
12.3 Na een melding van een klacht dient de Klant Upstairs in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en is de Klant gehouden Upstairs in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.
12.4 Upstairs is niet aansprakelijk voor schade aan producten als gevolg van a) het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw, b) het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden, c) een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin, tenzij Upstairs hiervoor desondanks aansprakelijk kan worden gehouden op grond van dwingend recht.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Indien nakoming van de Overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend overeenkomstig artikel 6:75 BW, dan is die partij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, brand, diefstal, storingen in levering van energie en communicatieverbindingen.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle (intellectuele eigendomsrechten die rusten op) ontwerpen, technische tekeningen, berekeningen, monsters en dergelijke met betrekking tot de producten blijven te allen tijde eigendom van Upstairs dan wel diens licentiegevers. Zonder voorafgaande toestemming van Upstairs, mag de Klant materiaal van Upstairs waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet openbaar maken of verveelvoudigen. De Klant is gehouden op eerste verzoek van Upstairs voornoemde zaken aan Upstairs te retourneren.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1 Op deze Voorwaarden, Overeenkomsten en alle (rechts)handelingen tussen Upstairs en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 Geschillen tussen Upstairs en de Klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, tenzij Upstairs besluit een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbank in de plaats waar de Klant woonachtig is.

www.upstairs.com – versie 1-2022

Hulp nodig?

Onze klantenservice helpt je graag verder.

Snel informatie aanvragen?

Neem contact met ons op.

Volg ons via
Contactgegevens
Upstairs Weert
T 0900 - 872 77 36
E info@upstairs.com
A Risseweg 24
6004 RM Weert
Upstairs Hoogeveen
T 0900 - 872 77 36
E info@upstairs.com
A Buitenvaart 1501
7905 SK Hoogeveen
Upstairs België
(!) Geen bezoekadres
T 0800 - 778 16
E info@upstairs.com
A Stad 31
3930 Hamont-Achel
Upstairs Deutschland
(!) Geen bezoekadres
T +49 0180-3-003162
E info@upstairs.com
A Postfach 50 03 31
52087 Aachen

Openingstijden
Ma-do: 09.00 – 17.00 uur
Vrij: 09.00 – 16.30 uur
Za: 10.00 – 16.00 uur
Zo: gesloten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Boordevol interieurtips en exclusieve aanbiedingen!

Hallo, naar wat ben je op zoek?
Contacteer ons